ראשי | שירותים באתר | ארנונה | תשלום חשבון הארנונה שירותים באתר

תשלום חשבון הארנונה

הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק. הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס. חשבון הארנונה יוצא אחת לחודשיים, במשך שש תקופות בשנה.

הגדרת "מחזיק": אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר (אדם הגר בבית מלון או בפנסיון אינו נחשב כ"מחזיק" לצרכי הארנונה).

בנכס ריק - בעל הזיקה הקרובה הוא בעל הנכס.

מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג - 1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז – 2007.

מועצת העירייה רשאית לחרוג מהוראות מסויימות בתקנות הסדרים בכפוף לאישור חריג מאת שר הפנים ושר האוצר. תוקפו של אישור חריג, אף אם ניתן במהלך השנה, הוא מ-1 בינואר של אותה שנה.
 
לידיעתכם, בהתאם להחלטת מועצת העיר בישיבתה מיום 25/6/2019, תבוטל הנחת 1% בארנונה למשלמים באמצעות הוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי

וכן למשלמים מראש ארנונה שנתית וזאת החל מיום 1/1/2020.*שימו לב, החל מה-1.3.20 יתקיימו שינויים בשעות קבלת הקהל במחלקת הגביה:
ימים א', ג', ה' - בין השעות: 12:30-8:00
ימי ב' - 12:30-8:00, 17:30-15:30
לא תתקיים קבלת קהל בימי רביעי.


לתשלום הארנונה