ראשי | שירותים באתר | ארנונה | תשלום חשבון הארנונה שירותים באתר

תשלום חשבון הארנונה

 
 
** לידיעתכם, תינתן הנחה למשלמים בהוראת קבע (הוראת קבע בנקאית/ כרטיס אשראי) בשיעור 2% מסכום הארנונה השנתית (אשר תזוכה באופן אוטומטי בתלוש הארנונה)
עד לתקרת חיוב שנתית בסך 10,000 ₪, כלומר גובה ההנחה המקסימלי יעמוד על 200 ₪.
כמו כן, ניתנת האפשרות לשלם את חשבון הארנונה הדו חודשי באמצעות הוראת קבע בנקאית/ כרטיס אשראי ב- 2 תשלומים שווים ללא ריבית והצמדה.
 
 
הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק. הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס. חשבון הארנונה יוצא אחת לחודשיים, במשך שש תקופות בשנה.

הגדרת "מחזיק": אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר (אדם הגר בבית מלון או בפנסיון אינו נחשב כ"מחזיק" לצרכי הארנונה).

בנכס ריק - בעל הזיקה הקרובה הוא בעל הנכס.

מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג - 1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז – 2007.

מועצת העירייה רשאית לחרוג מהוראות מסויימות בתקנות הסדרים בכפוף לאישור חריג מאת שר הפנים ושר האוצר. תוקפו של אישור חריג, אף אם ניתן במהלך השנה, הוא מ-1 בינואר של אותה שנה.


לתשלום הארנונה