ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף רכש, לוגיסטיקה, התקשרויות וביטוח | מחלקת ביטוח אגף רכש, לוגיסטיקה, התקשרויות וביטוח

מחלקת ביטוח

  • רעות בנק אלון, עו"ד 

    מנהלת המחלקה

מחלקת ביטוח אמונה על טיפול בכל תביעות הביטוח כנגד עיריית רמת-גן. המחלקה מפעילה מוקד פניות טלפוני לשירות התובע ואחראית על כיסוי ביטוחי כולל לעירייה: ביטוח מבנים ורכוש, צד ג', אחריות מקצועית, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות רפואית ועוד, סילוק תביעות, תשלום השתתפות עצמית ופרמיות לפוליסה. המחלקה משמשת כגוף מייעץ מנחה ופועלת מול אגפי העירייה, חברות ביטוח, משרדי עו"ד וגורמים רלוונטיים שונים הקשורים למערך הביטוחים.