ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף השירות המשפטי | מחלקת מכרזים, התקשרויות וחוזים אגף השירות המשפטי

מחלקת מכרזים, התקשרויות וחוזים

  • עו"ד ריקי לב ברין

    מנהלת המחלקה

מחלקת מכרזים, התקשרויות וחוזים פועלת לניהול כל תהליכי המכרז.  המחלקה אמונה על כל הליך המכרז החל מפרסום המכרז, ליווי ההליך, מענה להבהרות והנחיות למשתתפים, בדיקת ההצעות והודעה לזוכים. בנוסף, המחלקה מרכזת את כלל חוזי הקבלנים והספקים, נותני השירות לעירייה, ומנהלת את ההתקשרויות החל מהזנת החוזים למערכות, הארכת התקשרות וסיומה.


כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, אנשי הקשר ועוד. העיון במסמכי המכרז הינו באמצעות פניה למזכירת מח' מכרזים בהתאם לדרכי הקשר המצורפים. ניתן לקבל את המסמכים גם באמצעות הדוא"ל, לצרכי עיון בלבד. השתתפות במכרז מותנית ברכישת המסמכים, והגשה על גבי עותק חתום בחותמת העירייה.