ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף הכספים | מחלקת הגבייה | יחידות המחלקה | יחידת טאבו יחידות המחלקה

יחידת טאבו

היחידה עוסקת במתן אישורי טאבו למכירה ורכישת הנכס, אישור טאבו לרישום בעלים, הארכת אישור טאבו, אישור לרישום משכנתא. האישור הניתן מעיד על סילוק חובות התושב כלפי העירייה וניתן ללשכת רישום המקרקעין.

לצורך קבלת אישור לטאבו, יש להמציא  למחלקת הגביה בעירייה את המסמכים הבאים:

  • פרעון כל החובות לעירייה נכון למועד תוקף האישור
  • צילום תעודת זהות של הקונים
  • העתק חוזה ונסח רישום בטאבו של המוכר
  • לנכסים צמודי קרקע או דירות גג או דירות שנעשו בהן הרחבות, ייתנן אישור רק לאחר מדידה בפועל ובדיקה מול אגף ההנדסה.

האישור יינתן בתום הליך הבדיקה מול אגפי העירייה, משך הטיפול בבקשה הינו כ - 30 ימי עבודה*.


*שימו לב  - האישור יתקבל בזמן המצוין רק במידה ואין מדידה של הנכס ( ארנונה) או היטל השבחה ( נכסים) .