ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף הכספים | מחלקת הגבייה | יחידות המחלקה | יחידת קבלת קהל יחידות המחלקה

יחידת קבלת קהל

טיפול ברישום מחזיקים בנכס לפי חוזה שכירות, רישום מחזיק לבן משפחה, טיפול בנושא מתן הנחות בארנונה בכפוף לקצבאות הניתנות דרך המוסד לביטוח לאומי וכן הנחות לזכאים הקבועות בחוק, טיפול בבקשות לפטור נכס ריק.