ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף הכספים | מחלקת הגבייה | יחידות המחלקה | יחידת חשבות יחידות המחלקה

יחידת חשבות

אחראית על קליטה, בקרה וקיבוע של כל התקבולים המשולמים עבור חשבונות הארנונה. כמו כן, אחראית היחידה על טיפול לקליטה בתשלומים באמצעות הוראת קבע והוראת קבע בכרטיס אשראי. נוסף על כך, בסמכות היחידה הפקת מאזנים חודשיים רבעוניים, חישובי היטלי פיתוח, גבייה בגין שיפוצי בתים המתבצעים ברחבי העיר בליווי האגודה לתרבות הדיור.

 

יחידת חשבות

ביאליק 32 | רמת-גן
03-6753306
03-6759029