ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף הכספים - גזברות וגבייה | מחלקת הגבייה | מחלקת סקר נכסים מחלקת הגבייה

מחלקת סקר נכסים

  • מילי דעבול

    מנהלת מחלקת סקר נכסים 

מחלקת מדידות אחראית על פרוייקט המדידות ברחבי העיר על מנת להגיע לשומת אמת ולפיה נדרשות הרשויות.
המדידות מתבצעות בכל הנכסים הקיימים בעיר ובכללם בתי מגורים, מבני ציבור ושטחים מסחריים.

עיריית רמת גן ארנונה בשיטת 'נטו נטו', כלומר - העירייה תחשב את עלות הארנונה על פי חישוב השטחים אליהם ניתן להגיע בלבד בנכס (דהיינו - מבלי לחשב את שטחם של קירות הפרדה בתוך המבנה, למשל). לאור זאת, חשוב כי המדידה תעשה פיזית בתוך שטח הנכס בכפוף לסעיף 287(3) בפקודת העיריות. במקרים בהם לא תתאפשר ביצוע מדידה פיזית בתוך הנכס תערך מדידה חיצונית. יודגש כי המדידה המחודשת תאפשר לעירייה לוודא כי גביית הארנונה בעבור הנכס שברשותכם נעשית באופן מדויק, וללא כל גבייה עודפת או חסרה, וזאת החל מיום ביצוע המדידה.

המדידות יבוצעו על ידי חברת "א.ש.ד ניהול נכסים בע"מ", אשר הוסמכו מטעם העירייה לבצע את המדידות בנכס שבחזקתכם. ביצוע המדידות יקבע לאחר קבלת מכתב מטעם העירייה המודיע על ביצוע המדידות באזורכם, כאשר את מועד המדידה יש לקבוע לשעה בה נמצא בנכס אדם בוגר (מעל גיל 18). בעלי עסקים - מדידות הנכסים שבחזקתכם יבוצעו בין השעות 08:00-16:00.

 

מחלקת סקר נכסים

תובל 13 | קומה ג' | רמת-גן
  • ימים א'-ה'

    08:30-12:30
  • יום ב'

    15:30-17:00
03-7408827