ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף הכספים אגפים ומחלקות

אגף הכספים

  • גלית שניידר מימרן

    גזברית
  • רו"ח שרון מוטליס

    סגנית גזברית וחשבת
  • אייל קורן 

    סגן גזברית ומנהל תב"ר

במסגרת אגף הכספים פועלת גזברות העירייה ומערך הגבייה העירוני. חזון אגף הכספים הינו ניהול כספי העירייה בנאמנות, הגינות ומקצועיות, תוך מתן שירות יעיל ומקצועי, עמידה בכל החוקים, התקנות, חוזרי מנכ"ל והנחיות משרד הפנים, בכל הקשור לניהול כספי הרשות.

 

האגף פועל תוך הקפדה על חוק יסודות התקציב וחוק אחריות אישית, עמידה ביעדי התקציב וההתחייבויות השונות, העמקת בקרת תהליכים לתכנון וביצוע התקציב, הרחבת בסיס הכנסות/מקורות ההכנסה של הרשות וניצול יעל ואפקטיבי של ההוצאותבהתאם למדיניות ראש העיר. המטרה היא לאפשר הגדלת סל השירותים לתושב, ביצוע פעולות לשמירה על יציבות העירייה ואיתנותה הכלכלית, עמידה בנהלי העבודה מקצועיים וחיזוק וטיוב הקשר הממוחשב עם יחידות הקצה בעירייה, ומעבר לסביבת עבודה מתקדמת לשיפור מתן השירות לתושב.