ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף הכספים - גזברות וגבייה אגפים ומחלקות

אגף הכספים - גזברות וגבייה

 • גלית שניידר מימרן

  גזברית
 • רו"ח שרון מוטליס

  סגנית גזברית וחשבת
 • אייל קורן 

  סגן גזברית ומנהל תב"ר
 • גב' אלינה צבקביץ 

  סגנית מנהלת אגף חשבות ומנהלת מחלקת שכר

במסגרת אגף הכספים פועלת גזברות העירייה ומערך הגבייה העירוני. חזון אגף הכספים הינו ניהול כספי העירייה בנאמנות, הגינות ומקצועיות, תוך מתן שירות יעיל ומקצועי, עמידה בכל החוקים, התקנות, חוזרי מנכ"ל והנחיות משרד הפנים, בכל הקשור לניהול כספי הרשות.