ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | מחלקת חופש המידע | בקשת מידע ותשלום אגרה מחלקת חופש המידע

בקשת מידע ותשלום אגרה

חוק חופש המידע
חוק חופש המידע התשנ"ח-1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי\ 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפרת השקיפות" באשר לפעולות הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות, מידע בעל אופי ציבורי המצוי בידי הרשות.
איזה מידע? כל מידע המצוי ברשות הציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

נוהל הגשת בקשה למידע מעיריית רמת-גן:

 • בקשות לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה על חופש המידע בעירייה, גב' אירית ארמוני, מנהלת מחלקת חוק חופש המידע. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
  - טופס מקוון להגשת בקשה למידע לפי חוק חופש המידע
  - טופס להורדה.
  - לביצוע תשלום אגרת בקשה לפי חוק חופש המידע  -לחצו כאן >
 • מתן המידע כרוך בתשלום אגרת בקשה בסכום של 20 ש"ח. ככל שהמידע המבוקש מצריך טיפול ו/או הפקה, ייגבו בנוסף לאגרת הבקשה גם אגרת טיפול ו/או אגרת הפקה.
 • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין הרשות חייבת לעבר את המידע לפי צרכיו של המבקש.
 • החלטה בבקשה תינתן לפונה בתוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה בעירייה. החליטה הרשות לדחות את הבקשה, יימסרו לפונה נימוקי הדחייה בכתב. הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע בפני בית המשפט המחוזי.


אגרות

תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999 מסדירות את תשלומי האגרות בגין הטיפול בבקשות לקבלת מידע.

סכומי האגרות (מעודכן לשנת 2016):

 • אגרת בקשה למידע - 20 ש"ח.
 • אגרת טיפול במידע - 30 ש"ח החל לכל שעה החל מהשעה הרביעית.
 • אגרת הפקת מידע - 0.2 ש"ח עבור כל דף צילום, או פלט מחשב.

 

להורדת טופס בקשה לקבלת מידע - לחץ כאן >

לביצוע תשלום אגרת בקשה לפי חוק חופש המידע - לחץ כאן >