ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | מחלקת חופש המידע אגפים ומחלקות

מחלקת חופש המידע

  • אירית ארמוני

    מנהלת המחלקה

 

מחלקת חופש המידע פועלת ליישום חוק חופש המידע התשנ"ח. החוק נכנס לתוקפו בחודש מאי 1998 ותכליתו להחיל בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות, כולל העיריות.

החוק מכיר בזכותם של אזרחי ישראל ותושביה לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי, באמצעות הממונה על חוק חופש המידע ברשות. מבקש המידע רשאי להגיש בקשה למידע בלא חובה לנמקה לקבל כל מידע המצוי ברשות, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.