ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף החינוך | מחלקת כספים אגף החינוך

מחלקת כספים

  • רינה גוזי

    מנהלת

הנחיות ונהלים:

  • הקצבות למוסדות חינוך גני ילדים - יועברו הקצבות פעמיים בשנה ליעדים הבאים:  חומרי מלאכה, חומרי ניקוי ואחזקת טלפון.
  • בתי ספר בניהול עצמי-תקציבי - יועבר "סל לתלמיד" אחת לחודש.
  • בתי-ספר שלא בניהול עצמי - יועברו הקצבות פעמיים בשנה ליעדים הבאים: חומרי מלאכה, חומרי ניקוי, ספרייה, ציוד לימודי, שונות, סיוע לתלמידים נזקקים, תיקון ציוד אור קולי, דמי שכפול/צילום.

פריצות לבית הספר:


עם היוודע להנהלת בית הספר על פריצה יש לנקוט צעדים אלה:

  • ליידע טלפונית את המחלקה.
  • ליידע טלפונית את הנהלת אגף החינוך.
  • להזמין חוקר משטרתי.
  • במקרה של גניבת מחשבים יש ליידע גם את יחידת המחשוב.

לאחר הטיפול המשטרתי יש לדווח בכתב למחלקה ולצרף את דו"ח המשטרה, וכן הערכה כספית לגניבה ולנזקים. עותק מהמכתב יש לשלוח לאגף החינוך. במקרה של גניבת מחשבים יש להעביר עותק גם ליחידת המחשבים.

החזר דמי פריצה לבית הספר:

עם קבלת אישור המחלקה המשפטית על גובה דמי סילוק התביעה, נבקש לרכוש את הציוד בחנות בעלת פטור מלא מניכוי מס במקור ולהעביר לאגף החינוך את חשבונית המקור, בצירוף מכתב וצילום אישור מטעם המחלקה המשפטית על החזר התשלום.