ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף החינוך | מחלקת כספים אגף החינוך

מחלקת כספים

 • רו"ח אורטל שקולניק-הררי

  מנהלת המחלקה
 • רו"ח נטלי נגרי

  סגנית מנהלת מחלקה ומנהלת ביקורת כספים במוסדות חינוך
 • קורל שר

  מ"מ סגנית מנהלת מחלקת הכספים באגף החינוך
 • אלונה דנציג

  מנהלת תחום גפ"ן במחלקת כספים
 • בר עציוני

  מנהלת מחלקת תקצוב בינוי מוסדות חינוך במחלקת כספים באגף החינוך
 • ליאורה עשור

  גביית תשלומים גני ילדים
 • אילנה דרחי

  גביית תשלומים גני ילדים

מחלקת כספים באגף החינוך אחראית על טיפול במערכת הכספים של האגף בכפיפות לראש העירייה, הגזברות, מנהלת האגף, לתקציב המאושר ע"י מועצת העיר ומשרד הפנים, ועל פי חוקי העזר העירוניים.

תפקיד מחלקת הכספים הינו לנהל את ההוצאות של האגף ע"י בקרה, פיקוח וניהול תקציב הפעולות של מחלקות האגף וכן התייעלות וחסכון בהוצאות, בניית תקציב ומעקב ביצוע תקציב ,מקסום הכנסות ממשרד החינוך וממקורות נוספים.

בנוסף, אחראית המחלקה על בנייה, ניהול ובקרה של התקציב הבלתי רגיל של האגף בשיתוף עם מחלקת לוגיסטיקה.

תפקיד נוסף של המחלקה הוא פיקוח ובקרה על תקציבי הניהול העצמי של בתי הספר.

המחלקה עובדת בשיתוף עם הגזברות, אגף הרכש, מחלקת נכסים, המחלקה המשפטית, התאגיד העירוני וכד'.

הנחיות ונהלים

הקצבות למוסדות חינוך

גני ילדים - יועברו הקצבות פעמיים בשנה ליעדים הבאים: חומרי מלאכה, חומרי ניקוי ואחזקת טלפון.

בתי-ספר בניהול עצמי - יועבר "סל לתלמיד" אחת לחודש.

בתי-ספר שלא בניהול עצמי - יועברו הקצבות פעמיים בשנה ליעדים הבאים: חומרי מלאכה, חומרי ניקוי, ספרייה, ציוד לימודי, שונות, סיוע לתלמידים נזקקים, תיקון ציוד אור קולי, דמי שכפול/צילום.

תשלומי הורים

תשלומי הורים יגבו ע"י בתי הספר בהתאם לחוזר מנכ"ל משה"ח המתפרסם בתחילת כל שנת לימודים.

התשלומים מתחלקים לתשלומי חובה ותשלומי רשות.

אגרות תלמידי חוץ

בהתאם להנחיות משרד החינוך, על ההורים להמציא התחייבות כספית מהרשות השולחת עבור תשלום אגרת חוץ. (נא לשים לב שמדובר בהתחייבות כספית ולא באישור ללימודי חוץ).

התשלום ייגבה מהורים שהמציאו התחייבות כספית באמצעות עיריית רמת-גן. הורים שלא המציאו התחייבות כספית, ביה"ס יגבה מהם את התשלום בהתאם לתעריפים הקבועים בחוזר מנכ"ל משה"ח.