ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הודעה בעניין שינוי שם רחוב תדהר מודעות העירייה

הודעה בעניין שינוי שם רחוב תדהר

עיריית רמת-גן מתכוונת להחליף את שם רחוב תדהר ברמת-גן לשם רחוב "רחל המשוררת".  החלפת שם הרחוב אושרה במועצת העיר בישיבתה בתאריך 26/5/2021

 

תאריך אחרון להגשת התנגדויות הינו 30.11.21, לגב' עמליה כשר - מרכזת ועדת שמות בלשכת ראש העיר.
[email protected] | 03-6753511