ראשי | מטפחים איכות חיים | עיר ירוקה | נוהל מכולות עיר ירוקה

נוהל מכולות

נוהל : הצבת מכולת פסולת וגרוטאות בעיר רמת-גן - עדכון ינואר 2019

הנוהל תקף מתאריך 1/11/18

להדפסת טופס בקשה להצבת מכולה >>


 • כללי

  המציב ברחוב מכולה לפינוי פסולת שנצברת מעבודות בנייה ו/או הריסה ו/או שיפוץ וגרוטאות - יציב את המכולה, יצבור בה פסולת ויפנה אותה לאתרי פסולת מורשים לפי הוראות כל דין ולפי להוראות שהתיר ופרסם ראש העירייה, כמפורט בנוהל זה.
  המציב מכולת פסולת שלא על פי ההוראות, או הצובר פסולת בכלי שלא לפי ההוראות, או המפנה פסולת בניין ואו גרוטאות שלא על פי ההוראות - ייקנס בידי עיריית רמת גן מתוקף חוק עזר רמת גן (שמירה על איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון), התשע"ח - 2018.
 • מטרות הנוהל
  קביעת ויישום נוהל לאישור כלי אצירת פסולת בניין/ הצבת מכולות לפסולת.
  הנוהל יפרט את ההוראות להצבת המכולה לאגירת פסולת בנייה ו/או גרוטאות בעיר.
  הנוהל יקבע מי הם בעלי התפקידים האחראים לאכוף את הוראות הנוהל.
 • הגדרות

  בניין - כל מבנה, בין שהוא בנוי מאבן ובין שהוא בנוי מביטון, מטיט, מברזל, מעץ או מכל חומר אחר, לרבות כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע , קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה הגודרים או התוחמים או המיועדים לגדור, או לתחום שטח קרקע או חלל.

  פסולת בניין - פסולת או שיירי חומרים המשמשים לבניה או לתיקונים או לשינויים של בניין או בקשר עם אותן עבודות או לשם ביצוע עבודות פיתוח מסביב לבניין, לרבות ערימות אדמה, חלקי מתכת, וחלקי הריסות של מבנים.

  גרוטאות - חלקי מתכת, עצים, אביזרי בית ישנים וכד'.

  מכולת פסולת - כלי קיבול מכל חומר שהוא, בין אם הוא נייד ומותקן על משאית ואו עגלה ובין אם נייח הנגרר באמצעות כלי רכב, המשמש לאצירת פסולת לכל זמן שהוא.

  מכולת פסולת רשומה - מכולת פסולת, שאושרה על ידי הרשויות והיא נושאת סימנים ואמצעים בהתאם להוראות.

  אתר פסולת מורשה - המורשה לפי כל דין ,מקום המשמש לפינוי ולסילוק של פסולת, פינוי מכולה יעשה באופן מבוקר באמצעות הידוקה וכיסויה בחומר כיסוי.

  רחוב/ מעבר - דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, כביש, ככר, גשר, רחבה או גינה, לרבות כל מקום פתוח שיש לציבור זכות מעבר בהם, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים וכן כל מעבר המשמש או המכוון לשמש אמצעי גישה למספר בתים, לרבות סימני דרך, תעלות, ביבים וחפירות ברחוב או בצדי הרחוב.

  ציר ראשי - רחוב בו עוברת תחבורה ציבורית או רחוב כמפורט בתוספת לנוהל זה.

  המציב מכולת פסולת - מי שבבעלותו מכולה לאיסוף פסולת בנייה והוא מרשה להשתמש בו ו/או השתמש בפועל, המזמין או הבעלים של מכולת הפסולת.

  היתר - היתר להעמדת מכולת פסולת מאת אגף הביטחון והאכיפה או מי מטעמו.

  זמני העמדת כלי האצירה/מכולת פסולת - הזמן שיקבע בהיתר העמדת מכולת פסולת, לא יעלה על 14 ימים מיום קבלת ההיתר (ניתן להארכה באמצעות אישור מוקדם).

  זמני איסור העמדת מכולת פסולת - המכולה תפונה מרחובות העיר בערבי חג עד השעה 14:00 וברחובות המרכזיים (ראה נספח א') תפונה בנוסף גם בימי ששי ותוחזר לא לפני מוצאי יום המנוחה /החג.

 • סמכויות ואחריות

  אחראי לפרסם את ההוראות נוהל הצבת מכולת פסולת בעיר, כפי שקבע ראש העירייה ואחראי להוראות נוהל זה ולעדכונן.

  אחראי על האכיפה מכוח נוהל זה, באמצעות מחלקת הפיקוח העירוני והסיירת הירוקה.

 • הוראות כלליות

  דין ההוראות שקבע ראש העירייה להצבת מכולה, לאגירת פסולת בנייה וגרוטאות בהם ולפינוי הפסולת, המפורסמות בנוהל זה, הינו בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לחוקי העזר העירוניים של עיריית רמת-גן.

  אגף הביטחון והאכיפה יפרסם את ההוראות להצבת מכולות פסולת בעיר - הפרסום ייעשה באתר האינטרנט של העירייה ובעיתונות ולבעלי העניין בתחום פינוי פסולות בניין ואו גרוטאות.

  העירייה רשאית לדרוש ממניח מכולת הפסולת בכל עת להציג בפניה מסמכים המוכיחים שמתקיימות ההוראות להצבת מכולת פסולת, ובהם אישורים המעידים על פינוי לאתרי הפסולת המורשים.

  המציב מכולת פסולת שלא על פי ההוראות, או הצובר פסולת בנייה ואו גרוטאות בכלי שלא על פי ההוראות, או המפנה פסולת בניין ואו גרוטאות שלא על פי ההוראות ואו פועל שלא על פי ההיתר, מפר אפוא את הוראת חוק עזר רמת גן (שמירה על איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון) התשע"ח - 2018.

  גם אם יוצבו מכולת פסולת לפי ההוראות ואו בניגוד להוראות, רשאית העירייה לפנות את מכולת הפסולת או לחילופין להורות על פינויים מהמקום מיד וללא התראה מוקדמת - הכל על פי הצורך והנסיבות.

 • ההוראות להצבת מכולת פסולת, לאגירת פסולת בו ולפינויה
  כל המעוניין להציב מכולה לפינוי פסולת יגיש בקשה סדורה שתאושר על ידי מחלקת פיקוח עירוני (ראה נספח ב').

  המציב מכולת פסולת בעיר לפינוי פסולת בנייה ירשום עליו את פרטיו:
  שמו ומספר הטלפון בו ניתן לאתרו בכל שעות היממה

  ויפעל על פי ההוראות האלה:

  א. פרק הזמן להעמדת ו/או הצבת מכולת פסולת לא יעלה על 14 ימים ובאם יידרש זמן נוסף מעבר לתקופה זו (14 ימים) יש להגיש הבקשה להארכת המועד לידי אגף הביטחון והאכיפה, מחלקת פיקוח עירוני וסיירת ירוקה.

  ב. הצבת מכולת פסולת תותר על הכביש בצמוד לשפת המדרכה
  במקומות שהחנייה מותרת בהם, באין מדרכה - במקום המסומן לחנייה.

  ג. ברחובות שאין החנייה מותרת בהם, קודם הצבתו של מכולת הפסולת יידרש היתר מיוחד מאגף הביטחון ואכיפה - הכולל סיור בשטח לקביעת המיקום. בהיתר האמור מכולות הפסולת יוצבו על המדרכה ובלבד שיישאר מעבר של 1.6 מטר לפחות על המדרכה ובתנאי שתהיה גישה להולכי רגל ברחוב 1.3 מטר לפחות לכל מבנה במקום: בתי מגורים, מבני ציבור, בתי עסק, תחנות אוטובוס וכיוצא באלה. במקרים חריגים בלבד, כאשר אין מותרת חנייה וכאשר אין המדרכה רחבה די הצורך, יהיה ניתן להעמיד את מכולת הפסולת על המדרכה ובלבד שיוותר מעבר של 1.3 מטר לפחות על המדרכה ובתנאי שתהיה גישה להולכי הרגל ברוחב 1.3 מטר לפחות לכל מבנה במקום, בכל מקרה לא תהיה חסימה של תשתיות הקיימות במקום.

  ד. מכולת פסולת המוצבת - תפונה ממקום הצבתה עד השעה 14:00, בכלל העיר בערבי חגים וימי זיכרון וברחובות מרכזיים לפי רשימה המפורטת בתוספת לנוהל זה (נספח א') תפונה גם בימי שישי, הצבתה מחדש מותרת לאחר צאת השבת, החג או יום הזיכרון (יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום הזיכרון לחורבן בית המקדש (תשעה באב).

  ה. על מכולת הפסולת יירשמו במקום בולט פרטי המציב את כלי מכולת פסולת:
  שמו ומספר טלפון בו ניתן לאתרו בכל שעות היממה.

  ו. על מכולת פסולת יודבקו פסים מחזירי אור וינקטו כל כללי הבטיחות הדרושים.

  ז. מכולת פסולת תיאגר פסולת בניין וגרוטאות בלבד.

  ח. מכולת הפסולת תיאגר פסולת בנפח המותר על פי מבנה המכולה וגובה דפנותיו ובכל אופן עד שניים עשר מ"ק בלבד.

  ט. בעת שפיכת פסולת הבנייה למכולה יינקטו כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין למנוע פגיעה בכל אדם, בעל חיים, נכס, מתקן וכיוצא באלה, המצויים במקום ובסביבתו.

  י. סביבת מכולת הפסולת תישמר נקייה מפסולת בנייה, מחומרים, מכלי עבודה ומכל חפץ אחר. כל זמן העבודה, יש לנקוט בכל האמצעים על מנת לעמוד בדרישות חוקי העזר העירוניים וחוקי ותקנות הגנת הסביבה, לרבות כיסוי מכולת הפסולת והצבת שרוול לפינוי פסולות כנדרש למניעת פיזור אבק וחלקי פסולת העושה דרכו למכולת הפסולת.

  יא. בתום יום העבודה תכוסה מכולת הפסולת ביריעת ברזנט קשיחה כנגד אבק וכדו'.

  יב. בסיום העבודה או לאחר מילוי מכולת פסולת המוקדם מבניהם - תפונה פסולת הבנייה לאתר הפסולת המורשה, פינוי הפסולת ייעשה לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

  יג. לא יוביל אדם ולא יעביר גרוטאות ו/או חומרי בניין מהנכס לכל מקום אחר בתחומי העיר רמת גן, אלא לפי היתר מאגף ביטחון ואכיפה.

  יד. עיצומים כספיים: מכולת פסולת שהונחה ברחוב שלא על פי ההוראות ואו בעליה לא עמד במילוי הדרישות שנקבעו יוגש נגדו עיצום כספי בהתאם להפרה וחומרתה כפי שנרשם בחוק העזר העירוני (שמירה על איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון) התשע"ח - 2018.

נוהל זה אינו במקום הוראות החוק , אלא משמש כתוספת
נוהל זה אושר בישיבת הנהלה מורחבת מס' 116א' מיום 11/10/18

 

רשימת הרחובות ראשיים בהם קיימת חובת הפינוי בימי שישי ,ערבי חג, ומועדים מיוחדים בהתאם לנוהל

 • צפון:
  אבא הילל, רוקח (שיכון ותיקים), ביאליק, ז'בוטינסקי, מנחם בגין, ארלוזרוב, הרצל, קריניצי, הרא"ה, דרך בן גוריון, שד' הילד, רש"י, ראשונים, חשמונאים, אהליאב, תובל, היצירה, בצלאל, המעיין, הרקון, החילזון, תע"ש, הבונים, הגלעד, היוזמה, אנה פרנק, המלאכה, חרוזים, ידע עם, חביבה רייך, ברוריה, יהודית, אביגיל, רות, רחובות הנהר, יואב, אסף, איתמר.
 • מרכז:
  הרא"ה, דרך בן גוריון, חיבת ציון, שד' ירושלים, דרך נגבה, הירדן, בן אליעזר אריה, אצ"ל, אלוף שדה, הגנה, התפוצות, רימלט, הכבאים, הגאון אליהו, דרך רבין, פנחס רוטנברג, נווה יהושוע, הבילויים, אבני החושן, חזון איש.
 • דרום:
  רזיאל, אלוף דוד, פרץ ברנשטיין, סן מרטין, המאה ואחד, שד' אהרון קציר, גילדסגיים, רא"ל רפאל איתן, עמק האלה, שדרות הארזים, שדרות האורנים, שדרות הברושים, דרך מקס ואנה ווב, עזריאל, אחד העם, המאה ואחד.

 

הערה:

ביתר חלקי העיר חובת פינוי רק בערבי חג ומועדים מיוחדים
קיימת לעירייה הזכות לפרסם בתוספת לנוהל זה את רשימת הרחובות המשמשים "כצירים ראשיים" וכמו כן תהיה רשאית העירייה לשנות את רשימה זו בהתאם לצורך/לדרישות ותדאג לפרסמה ברבים.

 

להדפסת טופס בקשה להצבת מכולה >>