ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | מכרזים - עיריית רמת-גן | מכרז פומבי מס' 42/2022 להקמת מאגר ספקים להשכרת מסכי LED לאירועים שונים אותם מקיימת עיריית רמת גן – פרסום נוסף לצורך הרחבת המאגר מכרזים - עיריית רמת-גן

מכרז פומבי מס' 42/2022 להקמת מאגר ספקים להשכרת מסכי LED לאירועים שונים אותם מקיימת עיריית רמת גן – פרסום נוסף לצורך הרחבת המאגר

שלום רב,

1. יש למלא את הפרטים המלאים להתקשרות, לאחר מילוי הפרטים  תועבר  למערכת התשלומים. 
2. מסמכי המכרז והבהרות למכרז אינם מצורפים ויתקבלו באמצעות מזכירת מח' מכרזים בלבד, בטלפון 03-7408850/8836 אימייל [email protected].
3. על כל ספק/קבלן/נותן שירותים לשמור עותק מאישור התשלום בעבור מסמכי המכרז.
4. את אישור התשלום יש לצרף למסמכי המכרז כאישור על רכישתם.
5. המציע אשר לא בצע את הרכישה כאמור לעיל והגיש את מסמכי המכרז ללא התשלום הצעתו לא תבדק, סעיף זה רלוונטי גם אם לא צוין במסמכי המכרז, כל עוד צוין במסמכי המכרז כי תנאי לקבלת המסמכים הוא רכישתם.
6. מסמך זה ישמש את המציע בלבד, אין לבצע במסמך הליך שיווקי/ מסחרי או כל הליך אחר אשר לא אושר מראש ע"י מנהל מח' מכרזים מטעם העירייה.
7. הליך של העברת המסמכים לכל גוף אחר מלבד הרוכש יבוצע אך ורק באמצעות מח' מכרזים של עירית רמת גן. העירייה לא תהא אחראית וכן לא תענה לכל טענה אשר תועלה ע"י גורם אשר קבל את המסמכים שלא ישירות באמצעות מח' מכרזים עיריית רמת-גן.
8. היה ורוכש המסמך אינו מגיש ההצעה, יפרט הרוכש את זהות פרטי הרוכש וזהות המציע בשמו תוגש ההצעה.
9. ידוע לי כי האחריות למתן פרטי קשר רלוונטיים לצורך קבלת הודעות במהלך המכרז מוטלת עליי, קבלת הודעות, הבהרות ומסמכים נוספים בקשר למכרז תתבצע באמצעות כתובת המייל.
10. כל עוד לא הועברה הודעה לעניין שגיאה בכתובת מייל (כדוגמת תיבת דוא"ל לא תקינה חסומה וכיו"ב) העירייה רואה בכך כאילו נתקבלו מלוא ההודעות כולל הבהרות לעניין המכרז.
11. הנני מאשר את ההליך כפי שמפורט לעיל וברכישתי באופן זה הנני מוותר על כל טענה לעניין זה.


הסבר על רכישת המכרז:

לרכישת מסמכי המכרז לוחצים על "לרכישת מסמכי המכרז".
מוודאים כי שם המכרז לרבות סכום המכרז תואם את המכרז שמעוניינים לרכוש – ולוחצים על המשך.
בעמוד הנפתח רושמים את פרטי המשלם לרבות אמצעי התשלום.
היה ורוכש המסמך אינו מגיש ההצעה, יפרט הרוכש את זהות פרטי הרוכש וזהות המציע בשמו תוגש ההצעה.
לאחר השלמת כל הפרטים לוחצים על "הדפס קבלה" אותה מצרפים למסמכי המכרז.
יש להגיש את מסמכי המכרז ב-2 העתקים במעטפה לבנה סגורה עליה יש לציין את מספר המכרז ואת שם המכרז.
לשאלות בתהליך ניתן לפנות למזכירת מח' מכרזים בטלפון 03-7408850/8836 אימייל: [email protected].
שם מלא*
שם החברה/ע.מ/עמותה*
טלפון*
דוא"ל*
Captcha