ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | מכרזים - תאגידים עירוניים | קול קורא לקבלת הצעות להיכלל ברשימת מאגר המפקחים למתן שירותים בפרויקטים מסוג "התחדשות עירונית" מכרזים - תאגידים עירוניים

קול קורא לקבלת הצעות להיכלל ברשימת מאגר המפקחים למתן שירותים בפרויקטים מסוג "התחדשות עירונית"

פנייה לקבלת הצעות להיכלל ברשימת מאגר המפקחים למתן שירותים בפרויקטים מסוג "התחדשות עירונית"

  • המינהלת להתחדשות עירונית רמת גן (להלן: "המינהלת" או "המזמין") באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ (להלן: "החברה"), עוסקת בקידום פרויקטים בתחום תמ"א 38 ופינוי בינוי, ובסוגיות הנגזרות מהם, וכוללת את ליווי בעלי הזכויות בכל המישורים כאמור, כשירות לציבור וללא מטרת רווח. כתוצאה מפעילות זו המינהלת מצאה לנכון לצאת ב"קול קורא" על מנת להקים מאגר מומלץ ולא מחייב של מפקחים, לנוחיות בעלי הזכויות. לשם כך, המינהלת מזמינה בזאת מפקחים בעלי השכלה, רישיון וניסיון מקצועי (להלן: "מפקחים"), כמפורט בהזמנה זו (להלן: "ההזמנה") להגיש מועמדות לצורך צירופם למאגר המפקחים כאמור לעיל (להלן: "המאגר"). ההזמנה מיועדת ליחידים או לתאגידים אשר עונים על כל הדרישות המפורטות בנוסח הפנייה המלא המפורסם באתר האינטרנט של העירייה.
  • לקבלת פרטים נוספים או הבהרות בנושאים הקשורים להזמנה זו ניתן לפנות גם אל גב' מיכאלה אסקין, באמצעות דואר אלקטרוני:[email protected], פניות כאמור תעשנה בכתב בלבד ותוגשנה עד 7 ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. במסגרת הפנייה על הפונה לציין את מספר ההזמנה ותחום המאגר (כמפורט בכותרת המסמך), וכן את שמו, טלפון סלולרי, מס' פקס או כתובת דואר אלקטרוני. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו במידת הצורך גם באתר האינטרנט של המינהלת/החברה .

  • עדכון מועד אחרון להגשת ההצעות: על המשתתף להגיש את הצעתו במסירה ידנית בלבד, במעטפה סגורה שעל גביה ירשם "קול קורא להיכלל במאגר מפקחים", לא יאוחר מיום 1.9.2019 בשעה 12:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), לגב' מיכאלה אסקין, רכזת חברתית במינהלת, במשרדי החברה ברח' ז'בוטינסקי 64, רמת גן. (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), לגב' מיכאלה אסקין, רכזת חברתית במינהלת, במשרדי החברה ברח' ז'בוטינסקי 64, רמת גן.


לצפייה במסמכי הקול קורא המלאים>>