ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | האגף לשירותים חברתיים | מחלקת ילדים, נוער ומשפחות | יחידת נערות וצעירות מחלקת ילדים, נוער ומשפחות

יחידת נערות וצעירות

 • עו"ס חנה פורטל קפלן

  מנהלת היחידה
 •  
  יחידת נערות וצעירות מטפלת בנערות וצעירות בגילאי 25-13. לחוויית הצמיחה וההתבגרות הנורמטיבית מצטרפת לעיתים התמודדות עם מצוקות הקשורות למערכת משפחתית מורכבת בגין גרושים קשים, הגירה, מחלות וכדומה ו/או מצב סוציו אקונומי נמוך. בתוך כל אלה, הנערה מתעצבת בצל סטריאוטיפים חברתיים מגדריים ומנסה לפלס לה דרך ומקום כאישה בחברה על כל המשתמע מכך.

  יעדי הטיפול בנערות מכוונים לבנייה והתעצמות אישיים, הקניית יכולות ועידוד השתלבות במסגרות נורמטיביות, חברתיות ותעסוקתיות, חיזוק דרך צבירת התנסויות חיוביות והגברת מוטיבציה והנעה לשינוי.

  נערות המצויות על רצף מצבי הסיכון והמצוקה המאפיינים את גיל ההתבגרות, מתמודדות עם קשיים וחוסר תפקוד ברמה הרגשית, התנהגותית, משפחתית וחברתית. הקושי של הנערות נובע פעמים רבות ממורכבות בעייתית שכוללת את הגיל (משבר גיל ההתבגרות), את המעמד שלהן במשפחתן בפרט ובחברה בכלל, והימצאות במערכות יחסים ותקשורת לקויים עם בני משפחתן ו/או קבוצת השווים.

  העבודה ביחידת הנערות נוגעת במכלול הקשיים שהוצגו לעיל. בעבודתנו מוקד הטיפול הוא הנערה ועיקר ההתערבות היא ברמה הפרטנית, כאשר נלווית לטיפול התייחסות מערכתית הכוללת הדרכת הורים, קשר תיווכי עם בית הספר ועבודה עם כל הגורמים המשמעותיים בחייה. זאת על מנת לשנות את מעמדה בעיני עצמה ובעיני סביבתה.
 

יחידת נערות וצעירות

אצ"ל 2 | רמת-גן
03-6712196
03-6712180