ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הודעה על זכאות להשבת תשלומים בגין פיקדונות מדי מים מודעות העירייה

הודעה על זכאות להשבת תשלומים בגין פיקדונות מדי מים

בעקבות בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד עיריית רמת גן (ת.צ. 30932-03-14), ביום 17.3.2014 (להלן: "המועד הקובע"), מודיעה עיריית רמת גן בזאת, כי תפעל להשבת פיקדונות מדי מים לבעלי פיקדון אשר יגישו בקשה להשבה, בהתאם להוראות ולתנאים שלהלן:

  • תקופת ההשבה תחל 30 ימים לאחר מועד פרסום מודעה זו ותסתיים תוך 8 חודשים ממועד זה (ובכל מקרה לא לפני יום 30.8.2019).
  • פיקדון/נות מדי מים יושב/ו לבעל הפיקדון או למי שבעל הפיקדון ימחה לו זכויותיו מפורשות במסמך המחאת זכויות (להלן: "מבקש השבה נמחה") ,ובכפוף להצגת אישור תשלום (על-שם בעל הפיקדון) בגין הפקדת פיקדון מד המים בעירייה.
  • ככל שאין זהות בין השם המפורט באישור תשלום פיקדון מד המים לבין שמו של מבקש ההשבה, יהא על מבקש ההשבה הנמחה להמציא לעירייה, המחאת זכות מבעל הפיקדון למבקש ההשבה חתומה על-ידי בעל הפיקדון ומאומתת על-ידי עו"ד (המזכה אותו לקבל את ההשבה לידיו), או אישור אחר לשביעות רצונה של העירייה כי הוא זה הזכאי לקבל את השבת פיקדון מד המים לידיו.
  • פיקדון מד המים, יושב למבקש ההשבה, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן ממועד התשלום המקורי לעירייה ועד למועד הקובע, ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי סעיף 4 לחוק פסיקת ריבית, התשכ"א - 1961, מהמועד הקובע ועד למועד השבתו בפועל למבקש ההשבה.
  • מבקש השבה נמחה לא יהא רשאי לדרוש השבת פיקדון מד מים בגין נכס אותו עזב לפני ה-17.3.2007 (שבע שנים לפני הגשת בקשת האישור).
  • את הבקשה יש להגיש ל - מחלקת תקציב בלתי רגיל בעירייה (מר שלמה בנימין) - באמצעות הדואר - לכתובת: ביאליק 35 רמת גן או באמצעות דוא"ל: [email protected] (טלפון לבירורים: 03-6753586.