ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | עיריית רמת-גן מביאה לידיעת הציבור – תת"ל 102 – קו מטרו M2 מודעות העירייה

עיריית רמת-גן מביאה לידיעת הציבור – תת"ל 102 – קו מטרו M2

עיריית רמת גן מבקשת להביא לידיעת הציבור כי תכנית תת"ל 102 – קו מטרו M2 אשר הופקדה על ידי הועדה לתשתיות לאומיות ביום 25.9.2020, עוברת בתחום העיר רמת גן.


להורדת מצגת תוואי מטרו M2 >>


לשם נוחות הציבור, הטמיעה עיריית רמת גן את תוואי קו מטרו M2 לפי תכנית תת"ל 102 המופקדת כשכבה באתר המידע ההנדסי (בתחום הקו הכחול) בכתובת הבאה >>

התכנית קובעת, בין היתר, כלהלן:
 • שטחים המיועדים לרצועת מתע"ן במפלס הקרקע ובתת הקרקע בהם ניתן יהיה להקים, בין השאר, מנהרות ומסילות למטרו, תאנ"ה, מתקנים ותשתיות הדרושים להפעלת המטרו מעל ומתחת לקרקע ומבנים נוספים הנדרשים לצורך המטרו.
 • שטחים המיועדים להקמת תחנות לתחבורה ציבורית.
 • שטחים המיועדים למרכזי תחזוקה ותפעול המטרו.
 • הוראות ותנאים לבינוי ופיתוח שיאפשרו הקמת המתקנים הדרושים להקמת המטרו, הפעלתו ותחזוקתו.
 • הוראות לשמירה על הסביבה ולצמצום מפגעים סביבתיים ובטיחותיים בעת הקמה ובעת הפעלה.
 • הוראות גמישות ביחס למרכיבים שונים של התכנית ובכללם הסטת מיקומן של תחנות לתחבורה ציבורית והכניסות אליהן וחסימת כניסות לחניות ככל הנדרש עקב הקמת המטרו.
 • הוראות לעניין הפקעתן של קרקעות לצרכי ציבור לרבות הפקעה זמנית.
 • הוראות לעניין הריסת מבנים.
 • הוראות להקמת חניה ציבורית, גשרים ומעבר הולכי רגל.
התכנית הופקדה ביום 25.9.2020 וניתן להגיש בגינה השגות לועדה לתשתיות לאומיות עד ולא יאוחר מיום 5.12.2020 לפי המתווה המפורט לנוחותכם כלהלן:
 • לשם עיון בהוראות, תשריטי ומסמכי תכנית תת"ל 102, ראו נא אתר מינהל תכנון בכתובת הבאה >>
 • כל מי שהינו בעל ענין בקרקע בתחום התכנית, או בקרקע הגובלת בתכנית או בבנין או בכל פרט תכנוני הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, רשאי להתנגד באמצעות הגשת השגה לועדה לתשתיות לאומיות בכתובת הבאה >>
 • לאחר תום המועד להגשת השגות והערות לתכנית תת"ל 102 המופקדת, תדונה ההשגות וההערות על ידי חוקר/ת שימונה לשם כך על ידי הועדה לתשתיות לאומית, והמתנגדים שהגישו השגותיהם והערותיהם כמפורט לעיל, יזומנו לדיון בפני הועדה ויהיו רשאים להשלים טענותיהם בעל פה.
 • החוקר/ת ירכז המלצותיו ביחס להשגות ולהערות שהובאו בפניו, ודו"ח זה יובא להתייחסות ולהחלטת הועדה לתשתיות לאומיות.
 • האמור לעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי.