ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | האגף לשירותים חברתיים | מחלקת ילדים, נוער ומשפחות | יחידת חוק הנוער מחלקת ילדים, נוער ומשפחות

יחידת חוק הנוער

 • עו"ס ליאת שפירא

  מנהלת היחידה
 •  
היחידה מופעלת על ידי עובדים סוציאליים לחוק הנוער, אשר עברו הכשרה מיוחדת וקיבלו מינוי משפטי חתום על ידי שר העבודה והרווחה. מינוי זה מקנה להם סמכויות רחבות למילוי תפקידו. העובדים ביחידה מקיימים כוננות לאחר סיום שעות העבודה בשבתות ובחגים.

עובדי יחידת חוק הנוער עובדים על פי שני חוקים עיקריים:

 • חוק הנוער טיפול והשגחה 1960 - חוק זה הוא חוק טיפולי והוא היסוד לעבודת פקיד הסעד.
 • התיקון לחוק העונשין 1989 (חוק חסרי ישע) - חוק זה הוא חוק פלילי המגדיר שפגיעה בקטינים על ידי האחראי עליהם הינה עבירה פלילית המחייבת דיווח לפקיד הסעד או למשטרה. החוק קובע עונשים על אי דיווח. החוק קובע כי בעלי מקצוע, בני משפחה, שכנים ואזרחים הבאים במגע עם ילדים בסיכון, חייבים לדווח על כך לפקיד סעד או למשטרה. פקיד הסעד המקבל דיווח מעביר את המידע למשטרה.

אוכלוסיית היעד:

 • קטינים בגילאי 18-0 החווים פגיעה פיזית, רגשית, מינית והזנחה מצד הורים, סבים, דודים, דודות, בני דודים ואחים שמלאו להם 18 שנים.
 • מורים או מדריכים בפנימיות בהן שוהים קטינים.
 • קטינים שאין אחראי עליהם.
  קטינים שנולדים עם תסמונת גמילה ו/או קטינים הגדלים עם הורים מכורים.
 • קטינים שעברו עבירה אך אינם מובאים לדין מאחר וגילם מתחת לגיל האחריות הפלילית (מתחת לגיל 12).
 • קטינים הפוגעים בקטינים בתוך מסגרות החינוך.
 • קטינים הזקוקים לבדיקה או טיפול פסיכיאטרי, כשההורים או שהם עצמם מסרבים לטיפול. כאשר לא ניתן לאשפז קטין על פי חוק הפסיכיאטריה, נעשית פניה לבית המשפט, ובה מוגשת המלצה לטיפול כשהיא נסמכת על המלצות ועדה פסיכיאטרית.


במסגרת יחידת חוק הנוער פועלת ועדת פטור בה חברים נציג משטרה בדרגת רב פקד ומעלה, נציג פרקליטות ופקיד סעד מחוזי. פקיד הסעד רשאי לפנות לוועדה לבקש פטור מדיווח, כאשר נצפית אפשרות שעקב הדיווח ייגרם נזק לקטין או ייפגע תהליך טיפולי שהחל עם הקטין ומשפחתו.


מטרות ההתערבות באמצעות חוק הנוער: הפסקת הפגיעה, הגנה על הקטין, מניעת הידרדרות במצבם של ילדים בסיכון, התערבות בצל החוק או באמצעות החוק וחיוב משפחות וקטינים לשתף פעולה בתכנית טיפולית (במקרה של התנגדות הקטין או הוריו לדרכי טיפול, רשאי פקיד הסעד לפנות לבית משפט שלום לנוער ולהמליץ שתכנית הטיפול תתבצע במסגרת צו), טיפול ושיקום מערכת היחסים המשפחתית, מציאת פתרונות במצבים בהם יש להוציא את הקטין מרשות הוריו, חיזוקן של מערכות תומכות בקהילה.