ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | מכרזים - תאגידים עירוניים | קול קורא לקבלת הצעות להיכלל ברשימת מאגר יזמים למתן שירותים בפרויקטים מסוג "התחדשות עירונית" מכרזים - תאגידים עירוניים

קול קורא לקבלת הצעות להיכלל ברשימת מאגר יזמים למתן שירותים בפרויקטים מסוג "התחדשות עירונית"

פנייה לקבלת הצעות להיכלל ברשימת מאגר יזמים למתן שירותים בפרויקטים מסוג "התחדשות עירונית

  • המינהלת להתחדשות עירונית רמת גן (להלן: "המינהלת" או "המזמין") באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ (להלן: "החברה"), עוסקת בקידום פרויקטים בתחום תמ"א 38 ופינוי בינוי ובסוגיות הנגזרות מהם, וכוללת את ליווי בעלי הזכויות בכל המישורים כאמור, כשירות לציבור וללא מטרת רווח. כתוצאה מפעילות זו מקבלת המינהלת פניות רבות של בעלי זכויות, לקבלת רשימת בעלי מקצוע ונותני שירותים העוסקים בתחום ההתחדשות עירונית. המינהלת מצאה לנכון לצאת ב"קול קורא" על מנת להקים מאגר מומלץ ולא מחייב לנוחיות בעלי הזכויות המורכב משלושה תחומי התמחות, תמ"א 38/1 חיזוק ועיבוי, תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה מחדש), ופינוי בינוי, ואין בעלי הזכויות מחויבים לפנות למי מהיזמים הכלולים במאגר זה.
  • התקופה בה יעמוד המאגר לרשות בעלי הזכויות, תהיה עד לתום 3 (שלוש) שנים מתחילת החודש העוקב למועד החלטת המינהלת על כניסת היזם למאגר (תקופה זו תכונה להלן: "תקופת ההיכללות במאגר"). בכל מקרה, תקופת ההיכללות במאגר לא תהיה ארוכה מתקופה של 36 חודשים ממועד חתימת מסמכי מאגר זה על ידי המינהלת. ההזמנה מיועדת ליחידים או לתאגידים אשר עונים על כל הדרישות המפורטות בנוסח הפנייה המלא המפורסם באתר האינטרנט של העירייה.
  • לקבלת פרטים נוספים או הבהרות בנושאים הקשורים להזמנה זו ניתן לפנות אל גב' מיכאלה אסקין, באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected] , פניות כאמור תעשנה בכתב בלבד ותוגשנה עד 7 ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. במסגרת הפנייה על הפונה לציין את מספר ההזמנה ותחום המאגר (כמפורט בכותרת המסמך), וכן את שמו, טלפון סלולרי, מס' פקס או כתובת דואר אלקטרוני. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו
    במידת הצורך גם באתר האינטרנט של המינהלת/החברה.

  • עדכון מועד אחרון להגשת ההצעות: על המשתתף להגיש את הצעתו במסירה ידנית בלבד, במעטפה סגורה שעל גביה ירשם "קול קורא להיכלל במאגר יזמים" ולסמן את התחום בו הוא מבקש להיכלל(תמ"א 38/1, תמ"א 38/2 או פינוי בינוי) בהתאם לתחום מומחיותו, לא יאוחר מיום 1/9/2019 בשעה 12:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), לגב' מיכאלה אסקין, רכזת חברתית במינהלת, במשרדי החברה ברח' ז'בוטינסקי 64, רמת גן.


לצפייה במסמכי הקול קורא המלאים>>