ראשי | שירותים באתר | ארנונה | השגה וערר ארנונה

השגה וערר

השגות ועררים

 

השגה ו/או ערר ניתן להגיש בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו 1976 והתקנות שהותקנו לפיו.

 

1. מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום השנתית להשיג בפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלו:

 

א. הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.

 

ב. נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.

 

ג. הוא אינו מחזיק כמשמעותו בסעיפים 1 ו-269 לפקודת העיריות.

 

ד. היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8 (ג) לחוק ההסדרים שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

 

2. מנהל הארנונה ישיב להשגה בתוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.

 

3. על התשובה להשגה ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלתה, לפני ועדת ערר לענייני ארנונה שליד העירייה. את הערר ניתן להגיש למזכירות ועדת ערר ב4 עותקים.

 

4. על החלטת ועדת ערר ניתן להגיש ערעור לבית משפט לעניינים מנהליים.

 

 

לצפייה בהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה לשנת 2016 - לחצו כאן>>

לצפייה בהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה לשנת 2017 - לחצו כאן>>

לצפייה בהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה לשנת 2018 - לחצו כאן>>

לצפייה בהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה לשנת 2019 - לחצו כאן>>

לצפייה בהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה לשנת 2020 - לחצו כאן>>

לצפייה בהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה לשנת 2021 - לחצו כאן>>

לצפייה בהחלטות ועדת ערר לענייני ארנונה לשנת 2022 - לחצו כאן>>