ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | האגף לשירותים חברתיים | מחלקת ילדים, נוער ומשפחות | יחידת חינוך מיוחד מחלקת ילדים, נוער ומשפחות

יחידת חינוך מיוחד

  • עו"ס אתי פרידמן

    מנהלת היחידה
  •  
    במסגרת היחידה פועלת ועדה לבניית תכניות טיפול בילדים בקהילה והשמת ילדים בטיפול חוץ ביתי. אוכלוסיית היעד של היחידה היא ילדים ובני-נוער בגילאי 18-0 הזקוקים לטיפול מיוחד בקהילה או מחוצה לה. בוועדה שותפים אנשי מקצוע מתחומי הרווחה, החינוך והבריאות. ההורים שותפים בדיונים ובקבלת ההחלטות.
 

יחידת חינוך מיוחד

אצ"ל 2 | רמת-גן
03-6712181
03-6712180