ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף שפ"ע | מחלקת קידום עסקים אגף שפ"ע

מחלקת קידום עסקים

 • בני פלס

  מנהל המחלקה
  מחלקת קידום עסקים אחראית על ניהול נושא רישוי עסקים טעוני רישוי, על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח - 1968, המגדיר במפורש את העסקים אשר לגביהם חל החוק.

  המחלקה עוסקת בהדרכה, מסירת אינפורמציה לאזרחים המעוניינים לפתוח עסקים בעיר וכן אחראית על הפיקוח התברואי בעסקים. כמו כן, המחלקה אחראית על הליך רישוי עסקים בעיר. תהליך לקבלת רישיון עסק הינו תהליך מתמשך, מאחר והוצאת רישיון העסק מתבצע רק לאחר קבלת אישורם והסכמתם של הגורמים נותני האישור על פי סוג העסק: משרד הבריאות, משטרה, איכות סביבה, כיבוי אש ומשרד העבודה. מתן אישור הגורמים מותנה בביצוע דרישותיהם והתאמת העסק המבוקש לתקנות ולדרישות.

  אזרח המבקש לפתוח עסק - מומלץ לפני חתימת חוזה לפנות ליחידת רישוי עסקים על מנת לבדוק תנאים מוקדמים לפתיחת העסק, כדלקמן: אישור פתיחת עסק על פי תכנית בנין ערים, גודל העסק עפ"י תקנות משרד הבריאות וכד'. בפניה למשרדנו יש לציין כתובת מדויקת של העסק, וכן מידע על עסקים קודמים אשר נוהלו במקום העסק המבוקש (במידה והיו).

  בנוסף, מבצעת המחלקה פעולות אכיפה יזומות עפ"י תכנון מראש בתחום התברואה, בהתאם למתחייב מסעיף 82 לחוק. ביצוע ביקורות בעסקים ואישור תכניות עסק יבוצעו על ידי אנשים בעלי כישורים מקצועיים כמוגדר בתקנות.

  מטרות הרישוי: איכות נאותה של הסביבה; לרבות תנאי תברואה נאותים, מניעת מפגעים ומטרדים וקיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי כבאות; מניעת סכנות ודאגה לשלום הציבור; בטיחות של הנמצאים במקום העסק או סביבת; מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים; מניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
 

מחלקת קידום עסקים

הרא"ה 2 | רמת-גן
 • יום א, ג, ד

  08:30 - 12:30
 • יום ב

  15:00-17:00
03-6753481
03-6753406