ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | מכרזים - תאגידים עירוניים | קול קורא לקבלת הצעות להיכלל ברשימת מאגר עורכי דין למתן שירותים בפרויקטים מסוג "התחדשות עירונית" מכרזים - תאגידים עירוניים

קול קורא לקבלת הצעות להיכלל ברשימת מאגר עורכי דין למתן שירותים בפרויקטים מסוג "התחדשות עירונית"

פנייה לקבלת הצעות להיכלל ברשימת מאגר עורכי הדין למתן שירותים בפרויקטים מסוג "התחדשות עירונית"

  • המינהלת להתחדשות עירונית רמת גן (להלן: "המינהלת" או "המזמין") באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ (להלן: "החברה"), מצאה לנכון לצאת ב"קול קורא" על מנת להקים מאגר מומלץ ולא מחייב של עורכי דין, לנוחיות בעלי הזכויות. לשם כך, המינהלת מזמינה בזאת עורכי דין בעלי השכלה, רישיון וניסיון מקצועי מוכח בייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38/1 (חיזוק), תמ"א 38/2 ופינוי בינוי (להלן: "עורכי הדין"), כמפורט בהזמנה זו (להלן: "ההזמנה") להגיש מועמדות לצורך צירופם למאגר עורכי הדין כאמור לעיל (להלן: "המאגר"). התקופה בה יעמוד המאגר לרשות בעלי הזכויות, תהיה עד לתום 3 (שלוש) שנים מתחילת החודש העוקב למועד החלטת המינהלת על כניסת המאגר לתוקף (תקופה זו תכונה להלן: "תקופת ההכללות במאגר"). בכל מקרה, תקופת ההיכללות במאגר לא תהיה ארוכה מתקופה של 36 חודשים ממועד חתימת מסמכי מאגר זה על ידי המינהלת. ההזמנה מיועדת ליחידים או לתאגידים אשר עונים על כל הדרישות המפורטות בנוסח הפנייה המלא המפורסם באתר האינטרנט של העירייה.

  • לקבלת פרטים נוספים או הבהרות בנושאים הקשורים להזמנה זו ניתן לפנות אל גב' מיכאלה אסקין, באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected], פניות תעשנה בכתב בלבד ותוגשנה עד 7 ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. במסגרת הפנייה על הפונה לציין את מספר ההזמנה ותחום המאגר (כמפורט בכותרת המסמך), וכן את שמו, טלפון סלולרי, מס' פקס או כתובת דואר אלקטרוני. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו במידת הצורך גם באתר האינטרנט של המינהלת/החברה.
  • עדכון מועד אחרון להגשת ההצעות: על המשתתף להגיש את הצעתו במסירה ידנית בלבד, במעטפה סגורה שעל גביה ירשם "קול קורא להיכלל במאגר עורכי דין", לא יאוחר מיום 1/9/2019 בשעה 12:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), לגב' מיכאלה אסקין, רכזת חברתית במינהלת, במשרדי החברה ברח' ז'בוטינסקי 64, רמת גן. 


לצפייה במסמכי הקול קורא המלאים>>