ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | תמיכות למוסדות ציבור לשנת 2018 - הארכת מועד הגשה מודעות העירייה

תמיכות למוסדות ציבור לשנת 2018 - הארכת מועד הגשה

בהתאם לנוהל תמיכות למוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות שפרסם משרד הפנים, ניתנת בזאת אורכה להגשת בקשה לקבלת תמיכות כדלקמן:

  • בקשה לתמיכה יכול להגיש רק מוסד ציבור כמשמעו בחוק.
  • הגופים הזכאים להגיש בקשת תמיכה הם: אגודות ספורט, ארגוני נשים, תנועות נוער, מוסדות דת, מוסדות רווחה ומוסדות חינוך ותרבות, נוער ובעלי חיים.
  • מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב העירייה. יודגש כי אין ודאות שיקבע תקציב לנושא התמיכה או גובה שיעורו.
  • מתן התמיכה כפוף למילוי הוראות ותנאי נוהל משרד הפנים.
  • ניתן להוריד את טפסי הבקשה והתבחינים. להורדה – לחץ כאן >
  • הבקשות לתמיכה תוגשנה לא יאוחר מיום 26.3.18.
  • לא תאושרנה בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה.