ראשי | העיר והעירייה | שקיפות עירונית | תמיכות במוסדות ציבור | פרוטוקולים מישיבות הוועדה המקצועית למתן תמיכות | פרוטוקולים מישיבות הוועדה למתן תמיכות - 2018 פרוטוקולים מישיבות הוועדה המקצועית למתן תמיכות

פרוטוקולים מישיבות הוועדה למתן תמיכות - 2018