ראשי | שירותים באתר | שילוט | תשלום לעסקים שירותים באתר

תשלום לעסקים

מחלקת פרסום ושילוט פועלת מתוך תפיסה כי יש לקיים איזון בין חזות העיר ובנייניה מחד, ומתן חשיפה נאותה עבור בתי העסק מאידך. השלטים מהווים פן חשוב במראה העיר. שמירה על האופי הארכיטקטוני של חוצות העיר, המבנים שבה - לרבות מבנים לשימור ובנייני מגורים - יאפשרו לנו לחיות בסביבה נעימה ואיכותית יותר.

הצבת השילוט תעשה בתיאום עם מחלקת פרסום ושילוט העירונית, ובכל מקרה רק לאחר הגשת בקשה ואישורה על ידי ועדת השילוט. יובהר כי לוועדת השילוט שמורה הזכות שלא לאשר הצבת שילוט גם אם הוא עומד בקריטריונים, וזאת במקרים של שילוט חריג, שילוט המהווה הפרעה, או שילוט הפוגם בחזות המבנה או סביבתו.